Проект “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”

Проект “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”

Стартиране изпълнението на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. Днес, 01.02.2013 г. започна изпълнението на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001...
Откриване на Център, гр. Видин

Откриване на Център, гр. Видин

Днес, 15.07.2013 г. в гр. Видин, във връзка с изпълнение на проект  BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”се откри нов Регионален център към БАНМЗ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна...
Откриване на Център, гр. Благоевград

Откриване на Център, гр. Благоевград

Днес, 17.07.2013 г. в гр. Благоевград, във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”се откри нов Регионален център към БАНМЗ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма...
Откриване на Център, гр. Нова Загора

Откриване на Център, гр. Нова Загора

Днес, 18.07.2013 г. в гр. Нова Загора, във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”се откри нов Регионален център към БАНМЗ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма...