Новини
Откриване на Център, гр. Видин

Откриване на Център, гр. Видин

Днес, 15.07.2013 г. в гр. Видин, във връзка с изпълнение на проект  BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни...