Промените за ТЕЛК в Закона за хората с увреждания

Важно!!! На 19.01.2023 на второ четене днес приеха промените за ТЕЛК в Закона за хората с увреждания.

С пълно мнозинство депутатите днес приеха окончателно промените в Закона за хората с увреждания.

Въвежда се задължение на регионалната здравна инспекция да уведомява служебно хората за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичане на определения в експертното решение (ЕР) срок на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Срокът за извършване на експертизата е три месеца от подаване на заявлението – декларация в Регионалната картотека на медицинската експертиза или три месеца от постъпване на жалбата в НЕЛК. Когато хората са подали заявление за преосвидетелстване не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и от ТЕЛК не са установени вида и степента на увреждане, се удължава валидността на последното издадено експертно решение до издаване на ново.

Подкрепата ще се прекратява, когато след редовно призоваване за преосвидетелстване, лицата не са се явили на преглед в ТЕЛК.

Заварените случаи към влизането в сила на ЗХУ, също са обхванати и ще продължат да получават пенсиите си и всички видове подкрепа.

Пенсиите, правата и видовете подкрепа ще се възобновят служебно на лицата, които са подали заявление за преосвидетелстване до влизане в сила на Закона и има забавяне на медицинската експертиза.

През периода на обжалване на експертното решение за трайно намалена работоспособност/ вид и степен на увреждане, лицето да може да ползва произтичащите права от обжалваното експертно решение, като при намаляване на вида и степента на увреждане, водещи до намаляване на отпуснатата подкрепа. преосвидетелстваното лице да не възстановява получената в повече сума.