Проект “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”

Стартиране изпълнението на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 Съпричастност към хората с невромускулни заболявания” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

Днес, 01.02.2013 г. започна изпълнението на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата цел на проекта е създаване на предпоставки за активно социално включване на хората с невромускулни заболявания /НМЗ/, подобряване на качеството им на живот като се преодолее тяхната изолация чрез популяризиране и реално приложение на политиките за равни възможности и социално включване.

Специфичните цели на проекта са:

1)      Да се създадат нови центрове в градовете Благоевград, Вдидин и Нова Загора за подкрепа на хора с невромускулни заболявания /ЦПХНМЗ/ към БАНМЗ и разширяване на Център-София.

2)      Да се проведат 9 бр. информационни кампании в градовете Благоевград, Видин и Нова Загора с цел повишаване информираността на обществото за потребностите и капацитета на хората с НМЗ,  повишаване на работоспособността им за продължаване на активния им трудов живот и възможностите на различни социални програми за включването им на реалния пазар на труда.

3)      Провеждане на 6 бр. информационни кампанни в градовете Гоце Делчев, Самоков, Плевен, Враца, Пловдив и Кърджали с цел създаване на модели за сътрудничество и партньорство на местно и регионално ниво в процеса на интеграция на хората с увреждания.

4)      Създаване на предпоставки за електронно включване на хора с НМЗ чрез създаване на интернет страница на БАНМЗ и включване на новосъздадените центрове към нея.

Чрез създаването на ригионалните центрове и създадените модели за партньорство ще се постигне разширяване на възможностите за подобряване на качеството на живот на хората с НМЗ и повишаване на продължителността на трудовия живот.