Покана за Общото събрание на БАНМЗ

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.20, ал.4 от У става на Българска асоциация за невромускулни заболявания, Управителният съвет свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на „Българска асоциация за невромускулни заболявания”, ЕИК: 122090528, на 09.09.2023г. от 11:ООч., в гр. София, ул. Недко Войвода №49 със следния дневен ред:

  1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет за 2022г.;
  2. Приемане на Годишния финансов отчет на сдружението за 2022г.;
  3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2022г.;
  4. Приемане на бюджет на сдружението за 2023г.;
  5. Приемане на основни насоки и годишна програма на сдружението за 2023г.;
  6. Разни.

Писмените материали по дневния ред да бъдат обявени на интернет страницата на сдружението най-малко един месец преди датата на Общото събрание. При поискване същите да бъдат предоставяни на членовете и на хартиен носител.
Поканват се всички членове на БАНМЗ да участват в Общото събрание. Всеки член на БАНМЗ има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява. Регистрацията на членовете и техните представители ще се извършва от 10.00 часа до .11.00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание. Пълномощниците на членовете се легитимират с представянето на пълномощно за участие в Общото събрание и документ за самоличност.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл. 21, ал.2, изр.2 от Устава на сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 12:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Изтегли Годишен отчетен доклад 2022г.