Откриване на Център, гр. Благоевград

Днес, 17.07.2013 г. в гр. Благоевград, във връзка с изпълнение на проект BG051PO001-5.1.05-0007-С0001 “Съпричастност към хората с невромускулни заболявания”се откри нов Регионален център към БАНМЗ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Предвижда се в новосъздадените центрове да се предоставят интегрирани услуги за активно социално включване в съответствие с индивидуалните потребности на хората с невромускулни заболявания и техните семейства (ХНМЗТС), което ще спомогне оперативно, на място, да се намират ефективни решения на проблемите, в т.ч. разширяване на възможностите за намиране на работа. Освен това ЦПХУНМЗ ще извършват целенасочена работа за обществена информираност и промяна в нагласите на средата към ХНМЗТС.

гр. Благоевград, ул. „14 полк”, № 2Бтел: 0878 970 715

Лице за контакт: Величка Югова